O projekcie

Projekt ref:EU | Muslim minorties and the refugee crisis in Europe jest międzynarodowym projektem naukowo-edukacyjnym poświęconym społecznościom muzułmańskim w Europie i kryzysowi uchodźczemu realizowanym przez zespół Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej oraz Katedry Studiów Politycznych SGH w ramach działań Jean Monnet Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt ten jest odpowiedzią na rosnącą niechęć wobec społeczności muzułmańskich (oraz tych, którzy są postrzegani jako muzułmanie) w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, która wiąże się z kryzysem uchodźczym w Europie. Państwa członkowskie UE z tego regionu – w odróżnieniu od państw tzw. starej Unii – wykazały się polityczną wstrzemięźliwością w zakresie przyjmowania uchodźców, mimo że mieszkańcy wielu z nich należą do największych euroentuzjastów. Co więcej, silne negatywne postawy wobec islamu, muzułmanów oraz uchodźców z państw muzułmańskich mogą zastanawiać, biorąc pod uwagę, że w niemalże żadnym państwie Europy Środkowej i Wschodniej nie ma znaczących społeczności muzułmańskich, ani praktycznie nie dotknął ich europejski kryzys uchodźczy.

Cele projektu są zatem dwojakie:

  • dostarczyć narzędzia edukacyjne, które można wykorzystać w przeciwdziałaniu islamofobii oraz każdej innej ‘fobii’ związanej z migrantami, uchodźcami oraz innymi tzw. ‘dalekimi obcymi’,
  • wyjaśnić i zrozumieć powody obecnej fali islamofobii i jej związek z europejskim kryzysem uchodźczym.

Ref:EU koncentruje się na dwóch kluczowych zbiorach działań, z których każde koresponduje z jednym z dwóch celów: warsztatu edukacyjnego (cel 1) oraz międzynarodowej konferencji naukowej (cel 2). W szczególności przewidziane są następujące efekty projektu:

Cel 1:

  • Warsztat edukacyjny poświęcony kryzysowi uchodźczemu i społecznościom muzułmańskim w Europie Środkowej i Wschodniej dla 20 liderów, działaczy organizacji pozarządowych, młodych naukowców i in. z Europy.
  • Po warsztatach każdy uczestnik zrealizuje przynajmniej jedno wydarzenie edukacyjne lub kulturalne dla swojej społeczności lokalnej, dzięki czemu zostanie osiągnięty efekt multiplikacji.
  • Na podstawie materiałów z warsztatów oraz relacji uczestników warsztatów powstaną dostępne online materiały edukacyjne poświęcone kryzysowi uchodźczemu i społecznościom muzułmańskim w Europie. Będą one zgromadzone na stronie internetowej projektu.

Cel 2:

  • Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona kryzysowi uchodźczemu i jego związkowi ze społecznościami muzułmańskimi w Europie, planowana na połowę 2018 r. w Warszawie.
  • Monografia zbiorowa w języku angielskim poświęcona kryzysowi uchodźczemu i społecznościom muzułmańskim w Europie.
  • Seria kilkunastu wykładów otwartych i dyskusji panelowych na temat kryzysu uchodźczego i społeczności muzułmańskich w Europie, prowadzonych w całej Polsce.

W projekt ref:EU zaangażowani są naukowcy i praktycy z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich o bardzo różnych profilach i zainteresowaniach badawczych, obejmujących studia europejskie, islamistykę, medioznawstwo, studia nad migracjami i psychologię. W skład zespół ref:EU wchodzą reprezentanci państw UE (Grecji, Litwy, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Węgier), Federacji Rosyjskiej (Tatarstan) oraz Tunezji.

Koordynatorem projektu jest prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska z zespołem w składzie: dr Jan Misiuna, dr Marta Pachocka oraz mgr Irena Senator.