Warsztaty

Jednym z trzech kluczowych elementów projektu są tygodniowe warsztaty z zakresu islamu i muzułmanów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu Europy Środkowej i Wschodniej. Warsztaty przeznaczone są dla młodych badaczy, działaczy organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób i odbędą się w dniach 30.08-3.09.2018 w SGH w Warszawie. Ich celem jest przekazanie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności i narzędzi, które dadzą uczestnikom możliwie szeroki obraz kryzysu uchodźczego oraz postaw wobec islamu i muzułmanów.

Na warsztaty składają się 4 bloki tematyczne, w tym bloki 1-3 poświęcone są problematyce islamu i muzułmanów oraz kontekstowi Europy Środkowej i Wschodniej:

  1. Islam i muzułmanie w Europie,
  2. Kryzys uchodźczy 2014+ w Europie, przyczyny, konsekwencje, strategie i polityka,
  3. Islamofobia i postawy wobec etnicznych i religijnych Innych: przyczyny, przejawy, sposoby przeciwdziałania,
  4. Wystąpienia publiczne, elementy prowadzenia dyskusji i retoryki – aby umieć efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą w blokach 1-3 w praktyce.

Warsztaty prowadzone będą przez osoby zajmujące się islamistyką (1), polityką migracyjną i stosunkami międzynarodowymi (2), islamem w Europie, socjologią i psychologią (3), oraz mediami i retoryką (4).

W ramach projektu zamierzamy pokryć koszt pobytu w Warszawie uczestnikom oraz przynajmniej w części – koszt przyjazdu do Warszawy, a same warsztaty są bezpłatne.

Lista uczestników znajduje się na osobnej stronie. Jest ich 31, pochodzą z 17 państw i reprezentują 17 (czasami nieco innych) narodowości.

Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednego lokalnego wydarzenia dla swojej społeczności nawiązującego do tematyki warsztatów. W ten sposób realizujemy efekt multiplikacji, poszerzając liczbę beneficjentów projektu. Wydarzenia te należy zrealizować do końca 2018 r.

A oto lista trenerów:

Janusz Danecki – profesor w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszwskiego od 1989 r. Specjalizuje się w językoznawstwie arabskim i islamie, zwłaszcza islamie w świecie arabskim. Opublikował kilka monografii, które tworzyły zręby polskiej arabistyki i islamistyki w tym Słownik arabsko-polski (1996, z J. Kozłowską), Gramatyka języka arabskiego (1994) oraz Podstawowe wiadomości o islamie (1997). Jest ponadto tłumaczem literatury arabskiej na język polski, jak również tłumaczy literaturę specjalistyczną z języków europejskich.

Katarzyna Górak-Sosnowska – kierownik projektu ref:EU i profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się społecznościami muzułmańskimi w Europie oraz współczesnym Bliskim Wschodem. Opublikowała kilka monografii w tym: Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), Bankowość muzułmańska (2013, współautorka). Obok pracy akademickiej od wielu lat zaangażowana w edukację nieformalną, w dużej mierze związanej z projektem W kręgu kultury islamu realizowany z Polskim Komitetem ds. UNESCO.

Joanna Grzymała-Moszczyńskapsycholożka i trenerka, doktor psychologii (UJ). Od 2010 r. pracuje jako trenerka w zakresie edukacji międzykulturowej, współpracując z instytucjami takimi jak Polski Komitet ds. UNESCO, Ośrodek Rozwoju Edukacji, czy PAN. Obecnie realizuje projekt poświęcony interwencjom psychologicznym, którego celem jest obniżenie uprzedzeń wobec uchodźców.

Anetta Janowska – adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, trenerka i była dziennikarka. Od 15 lat prowadzi warsztaty “The art of public speaking” dla polskich i zagranicznych studentów. Koordynatorka ze strony SGH projektu europejskiego Socrates-Minerva, który realizowany był we współpracy z belgijskimi i francuskimi NGO w szkołach, do których uczęszczała młodzież pochodzenia migranckiego; prowadziła w ramach tego projektu warsztaty z autoprezentacji poprzez nowe technologie. Ponadto pracowała 2 lata jako facylitator dla polskich uczniów w Franklin Covey Education Programme.

Marta Pachockaadiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (2014). Badacz w projekcie IMINTEG w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu EUMIGRO – Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration w ramach Programu Erasmus+. Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; Europa/UE wobec migracji międzynarodowych; wspólna polityka migracji i azylu UE; polityka migracyjna i integracyjna Francji; pozycja Francji we współczesnych stosunkach międzynarodowych i jej uwarunkowania.

Jacek Wasilewski – profesor w Katedrze Antropologii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego.  Realizuje wiele projektów praktycznych z zakresu komunikacji dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm. Specalizuje się w analizie dyskursu perswazyjnego, technik argumentacji, percepcji i postaw wobec komunikatów medialnych. Był konsultantem w zakresie argumentacji, tonacji i storytellingu w wielu kampaniach społecznych i komercyjnych. Autor wielu publikacji z zakresu mediów, argumentacji i retoryki.