Zespół

Katarzyna Górak-Sosnowska – kierownik projektu ref:EU. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo (2015), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2007) i potrójny magister. Pracuje w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, jest kierownikiem Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Od kilkunastu lat zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana Studium Magisterskiego SGH. Wydała 5 monografii, w tym: „Deconstructing Islamophobia in Poland” (2014), „Bankowość muzułmańska” (współautor, 2013) i „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011) oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej. Obok ref:EU kieruje także projektem Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (NCN, OPUS).

Jan Misiuna – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Nauk Politycznych i Ośrodek Studiów Amerykańskich) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dr nauk ekonomicznych, obrona z wyróżnieniem). Od 2014 r. pracuje w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, obecnie jako adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych. Poza pracą na uczelni zajmuje się m.in. tłumaczeniem (z języka angielskiego, od 2008 r.), redagowaniem i pisaniem tekstów – w tym publicystycznych. Członek zespołu w licznych projektach badawczych i edukacyjnych finansowanych z funduszy krajowych i europejskich, jak Akademia Młodego Europejczyka I i II, EuInteg, Edushare, ALIEN (Advanced Learning and Inclusive EnviroNment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration processes). Dwukrotny laureat Nagrody Rektora SGH za osiągnięcia naukowe.

Marta Pachocka – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia ze specjalizacją stosunki międzynarodowe (2013). Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (2014). Badacz w projekcie IMINTEG w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Czynny udział w krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i UE. Kierownik projektu EUMIGRO – Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration w ramach Programu Erasmus+. Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; Europa/UE wobec migracji międzynarodowych; wspólna polityka migracji i azylu UE; polityka migracyjna i integracyjna Francji; pozycja Francji we współczesnych stosunkach międzynarodowych i jej uwarunkowania; gospodarka europejska i światowa; procesy integracyjne w Europie w XX i XXI w. UE w polityce i gospodarce światowej.

Irena Senator –  kierownik Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH. Badacz w projekcie Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach (SGH 2017). Współautorka publikacji poświęconych dziekanatom. W ref:EU odpowiada za sprawy administracyjne i organizacyjne.